Mitä etuja TYHY tarjoaa?

TYHY:n jäsenyys tuo monia etuja

Niistä tärkeimpiä ovat neuvottelut yliopistotyönantajan kanssa jäsenistön palkkaus-, nimikemuutos- ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Muut edut

Lisäksi TYHY:n jäsenyyden kautta jäsenet ovat oikeutettuja PRO:n tarjoamiin etuihin.

 • 1. Edunvalvonta

  TYHY edustaa jäsenistöään sekä ammattiliitossa että yliopistolla: YHL:n hallituksessa, työvaliokunnassa ja ammattialakohtaisissa toimikunnissa. Yliopiston hallituksessa yhdistyksellä on kaksi edustajaa ja heidän varahenkilönsä (ks. luottamushenkilöt). TYHY:n edustajat toimivat yhteistoimintaneuvostossa, tasa-arvotoimikunnassa, henkilöstökoulutusta suunnittelevassa työryhmässä ja työsuojeluelimissä. Yhdistys on aktiivisesti mukana laatimassa henkilöstöpoliittista ohjelmaa, yhteistoimintasopimusta ja tasa-arvosopimusta.

  TYHY myös neuvottelee ja sopii yliopistolla työnantajan edustajien kanssa järjestelyvarojen kohdentamisesta jäsenistölleen, nimikkeenmuutoksista, työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja muista työntekijöiden etuihin ja asemaan vaikuttavista sopimuksista.

 • 2. Sopimustoiminta

  Liiton kanssa tiiviissä yhteistyössä TYHY neuvottelee ja allekirjoittaa Turun yliopiston yleisen työehtosopimuksen ja ATK-työehtosopimuksen. ATK-työehtosopimukseen vain TYHY:llä on neuvotteluoikeus. TYHY valvoo, että voimassa olevia sopimuksia noudatetaan ja tulkitaan oikein.

 • 3. Luottamusmiespalvelut

  Luottamusmies on linkki työnantajan ja työntekijöiden välillä. TYHY:n luottamusmiehet ja -naiset ovat yhdistyksen jäsenten palveluksessa. Heiltä saa tietoa solmituista sopimuksista ja työelämää säätelevistä laeista. Luottamusmiehet neuvovat sopimusten ja lakien tulkinnassa. Heidän puoleensa voi aina kääntyä kaikissa palvelussuhdeturvaan, palkkaukseen, lomiin, yhteistoimintaan jne. liittyvissä asioissa. Oman luottamusmiehesi löydät www-sivultamme.

 • 4. Työttömyysturva

  Jäsenyysehto
  Ansioon suhteutettuun päivärahaan sinulla on oikeus työttömyyskassan jäsenenä, jos olet ollut vakuutettuna vähintään kymmenen edellistä kuukautta ja täyttänyt työssäoloehdon palkansaajakassassa ollessasi.

  Työssäoloehto
  Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana vähintään 43 viikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä, jossa työaika kunakin viikkona on ollut vähintään 18 tuntia (ns. alkuehto). Kokoaikatyössä palkkasi on täytynyt olla työehtosopimuksen mukainen tai jollei sitä ole, vähintään 940 euroa kokoaikatyöstä.

  Haettaessa uudelleen päivärahaa 500 päivän enimmäismäärän täyttymisen jälkeen oikeus ansiopäivärahaan syntyy kun hakija täyttää työssäoloehdon paluuehdon, joka täyttyy, kun työntekijä on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana ollut 34 kalenteriviikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä, jossa työaika kunakin viikkona on ollut vähintään 18 tuntia. Kokoaikatyössä palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen tai jollei sitä ole, vähintään 940 euroa kokoaikatyöstä.

  Lyhyempi 34 kalenteriviikon työssäoloehto vaaditaan silloin, kun 500 päivän maksukausi alkaa alusta eli päivärahapäivät nollataan maksukaudella 500 päivärahapäivää on täynnä 1.1.1997 lukien ja tullaan uudelleen ansioturvan piiriin

  Mikäli työnantaja saa samalta ajalta palkkakustannuksiin työvoima- ja elinkeinokeskuksen myöntämää korkeinta korotettua palkkatukea (perustuki ja lisäosa) tai samalta ajalta työmarkkinatukea ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua työllistämistukea, voidaan työssäoloehtoon lukea puolet työstä. Siltä osin kun viikkoja ei voida lukea työssäoloehtoon, ne pidentävät tarkastelujaksoa. Jos työnantaja on saanut muuta palkkatukea, työssäoloehtoon luetaan kaikki työssäoloehdon täyttävät viikot.

  Viikoittainen 18 tunnin työaikaedellytys on pääsääntö, johon on poikkeuksia, kun kyseessä on opetusalalla työskentelevien, kotityöntekijöiden, urheilijoiden sekä taiteilijoiden tai muiden vastaavien työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla työskentelevien työssäoloehdon täyttyminen. Näistä poikkeuksista on erikseen säädetty valtioneuvoston asetuksella (1330/2003).

  28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, sairas- tai äitiysloma ja asevelvollisuus.

 • 5. Vakuutussopimukset

  Vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja- ja matkatavaravakuutus

  Pardian jäsenille (= myös TYHY:n jäsenille) on otettu vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Vakuutusturvan hoitaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Liittovakuutus on Pardian ottama vakuutus, jossa vakuutettuina ovat liiton kaikki jäsenmaksunsa maksaneet alle 70-vuotiaat jäsenet, eläkeläisjäsenet ja toimihenkilöt. Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan vakuutusturva päättyy välittömästi. Tarkemmat tiedot liittovakuutuksen sisällöstä löydät YHL:n www-sivulta; kannattaa lukea ennen matkaa!

  HUOM! Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia; sen vuoksi jäsenkortti on hyvä ottaa matkalle mukaan. Kortista ilmenee vakuutuksen numero ja voimassaoloaika. Jos matkalla tarvitset kiireellisesti neuvoja, voit soittaa Ifin päivystysnumeroon 0800-1-3800, ulkomailta +358-800-1-3800.

  Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

  Pardia on solminut Ifin kanssa myös ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutus korvaa palvelusuhteessa syntyneissä oikeus- ja erimielisyystapauksissa lakimiespalveluista ja oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset vuosittain tarkistettavaan euromäärään saakka. Palvelussuhteen ongelmissa käänny aina ensin työpaikkasi luottamusmiehen puoleen. Luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja järjestösi edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että työantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Tarkemmat tiedot YHL:n nettisivulta.

  Järjestövakuutus

  Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Jos sinulle sattuu järjestötehtävissä vahinko, ota yhteyttä YHL:n toimistoon Kristina Sten, kristina.sten@pardia.fi.

  Lisäksi on sovittu eduista, joilla voit täydentää vakuutusturvaansa:

  • Ryhmäsampo Primus, edullinen henki- ja tapaturmavakuutus jäsenelle ja hänen perheelleen
  • Järjestön If-sopimus, kattava ja joustava keskittämissopimus:
  • Ryhmäsampo Primus -6 %
  • Henkilövakuutus -11 %
  • Lapsivakuutus -11 %
  • Kotivakuutus jopa -11 %
  • Autovakuutus -15 %
  • Jatkuva Matkavakuutus -30 %
  • Liikennevakuutus -6 %
  • muut vapaaehtoiset jatkuvat vahinkovakuutukset -6 %
 • 6. Tiedotus

  Ajankohtaisista työelämään ja solmittuihin sopimuksiin liittyvistä asioista jokainen yhdistyksen jäsen saa tietoa jäsenetuna kotiin tulevasta liiton Universitas-lehdestä, joka ilmestyy noin 8 kertaa vuodessa. Kaikki jäsenet saavat myös vuosittain YHL-kalenterin. Lisäksi TYHY julkaisee noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvää TYVI-lehteä. Jäsen saa tietoa myös TYHY:n sähköpostilistalta, jäsentiedotteista ja yhdistyksen verkkosivuilta (www.tyhy.fi). Osallistumalla yhdistyksen tilaisuuksiin olet vaikuttamassa työyhteisöösi ja kirjoittamalla sekä liiton että yhdistyksen lehtiin saat mielipiteesi kuuluviin.

 • 7. Koulutus

  Osallistumalla liiton (YHL) ja yhdistyksen (TYHY) järjestämään koulutukseen saat perustiedot ammattiyhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Seminaareissa voit osallistua oman ammattialan työtehtävien, työolojen ja palkkauksen kehittämiseen. Yhdistys ja liitto myöntävät hakemuksesta tukea myös omaehtoiseen kouluttautumiseen. Pardian järjestämistä koulutuksista löydät tietoa Pardian sivuilta.

  Tuki ammattiyhdistyskoulutukseen
  YHL myöntää TYHY:n kautta jäsenille tukea ammattiyhdistyskoulutukseen. Ammattiyhdistyskursseille voi hakea koulutustukea koko kalenterivuoden ajan. Tuki myönnetään anomuksesta harkinnan mukaan. Hakemus lähetetään TYHY:n hallituksen kautta liiton laatimalla lomakkeella YHL:n toimistoon. Lisätietoja saat YHL:n www-sivulta Jäsenetuna koulutustuki.

  Tuki ammatilliseen koulutukseen
  YHL myöntää TYHY:n kautta jäsenille tukea ammatilliseen koulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen haetun koulutustuen edellytys on yhden (1) vuoden jäsenyys. Ammatillinen koulutustuki on haettavissa kaksi kertaa vuodessa: helmi- ja lokakuussa. Hakemus lähetetään TYHY:n hallituksen kautta liiton laatimalla lomakkeella YHL:n toimistoon. Lisätietoja saat YHL:n www-sivulta.

  Ammattitutkintostipendi
  YHL on alkanut myöntää yhdistystensä jäsenille stipendejä ammatillisen näyttötutkinnon suorittamisesta. Ammattitutkintostipendiä haetaan TYHY:n hallituksen kautta YHL:n koulutustukilomakkeella. Stipendin hakijan tulee olla ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään vuoden (1 vuosi) ja liittää koulutustukihakemukseen kopio tutkintotodistuksesta.

  TYHY:n juhlarahasto
  TYHY ry:n 50-vuotisjuhlarahastosta on kaikkien TYHY:n jäsenten mahdollista hakea tukea yleissivistävään ja harrastustoimintaan sekä koulutukseen. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on liitteenä käyttösuunnitelma ja laskelma kuluista. Hakemus lähetetään yhdistyksen hallitukselle (yhteystiedot). Tukea voi hakea ympäri vuoden ja sen määrä on samalle henkilölle kerrallaan korkeintaan 100 euroa. Hakemuksessa tulee käydä selville hakijan yhteys- ja maksatustiedot. Tuen myöntää TYHY:n hallitus, tuen myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti ja maksu suoritetaan osallistumisdokumenttia vastaan.

 • 8. Työtaistelurahasto

  Työtaistelun eli lakon varalta yhdistyksellä on työtaistelurahasto, josta jaetaan avustuksia työtaistelun aikana.

 • 9. Lakimiespalvelut

  Työ- ja virkaoikeudellisissa kysymyksissä saat ensisijaisesti neuvontaa oman yhdistyksesi pääluottamusmieheltä tai luottamusmieheltä. Palvelussuhteisiin liittyvät erimielisyydet hoidetaan liiton kautta.

 • 10. Virkistys ja vapaa-aika

  TYHY järjestää illanviettoja, retkiä ja harrastustoimintaa, joista tiedotetaan sähköpostitse, TYVI-lehdessä, www-sivuilla ja erillisillä tiedotteilla. YHL:n jäsenille myönnetään myös kuntolomia. Kuntolomien hakuajoista ilmoitetaan Universitas-lehdessä. TYHY:n jäsenillä on mahdollisuus hakea Lomaliiton tuettua virkistyslomaa suoraan Lomaliitosta.